Përdorimi i dosjeve të policive sekrete për mësimin e historisë së regjimeve totalitare si pjesë e edukimit për demokraci në shkollë