Formular aplikimi për informim për zyrtaret përpara emërimit/ngritjes në detyrë/zgjedhjes në poste të larta/procesin e vetingut
SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
INFORMACION SHTESË PËR TË DHËNA NDIHMËSE PËR IDENTIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT ARKIVOR
SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR