Formular aplikimi për kërkues për qëllime kërkimore-shkencore, institucion/media/Studiues
SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN
SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKUESIN
SEKSIONI C: TË DHËNA PËR LEHTËSIMIN E IDENTIFIKIMIT TË DOKUMENTACIONIT ARKIVOR
SEKSIONI E: Dokumentacioni i paraqitur
SEKSIONI F: NËNSHKRIMI I DEKLARATAVE