FORMULAR APLIKIMI PËR INFORMIM TË INDIVIDËVE MBI DOKUMENTACIONIN PËR INTERNIM DËBIMET
SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN
SEKSIONI B: INFORMACION MBI KËRKUESIN
SEKSIONI C: INFORMACION SPECIFIK MBI KËRKUESIN
SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR