Formular aplikimi për informim të individëve
SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN
Seksioni B: Informacion Specifik mbi Aplikimin
Seksioni C: INFORMACION SHTESË PËR TË DHËNA NDIHMËSE PËR IDENTIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT ARKIVOR
Seksioni D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR
*Shënim: Ky formular plotësohet dhe nënshkruhet nga aplikanti, dhe institucioni kërkues e dërgon pranë Autoritetit.