Baza ligjore/Studiuesi

LIGJ
   Nr. 45/2015

PËR DREJTËN E INFORMIMIT PËR DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT SHTETIT REPUBLIKËS POPULLORE SOCIALISTE SHQIPËRISË

(Ndryshuar me ligjin nr. 72/2022, datë 20.10.2022; Ndryshuar me ligjin nr. 114/2020, datë 29.7.2020)

(I përditësuar)

Seksioni 3

Informimi për qëllime kërkimore, historike dhe i medias

Neni 36
Informimi për qëllime kërkimore dhe historike

(shtuar pika 5 dhe 6 me ligjin nr. 114/2020, datë 29.7.2020, ndryshohet shkronja “dh” e
pikës 1
me Ligjin nr. 72/2022, pas pikës 5 shtohen shkronjat “a” dhe “b”)

 1. funksion veprimtarisë hulumtuese dhe kërkimit shkencor, me qëllim rishqyrtimin historik veprimtarisë ish-Sigurimit Shtetit apo edukimit qytetar, Autoriteti dispozicion, mbi bazë kërkese, dokumentet e mëposhtme:


  a) dokumente nuk përmbajnë dhëna personale;

  b)   dublikata dokumenteve, cilat janë bërë palexueshme dhënat personale;

  c)  dokumente përmbajnë dhëna personale mbi punonjësit, bashkëpunëtorët ose favorizuarit e ish-Sigurimit të Shtetit, për veprimtari në favor të ish-Sigurimit të Shtetit, të kryera pas mbushjes së moshës 18 vjeç;

  ç) dokumente që përmbajnë të dhëna personale mbi persona të historisë së kohës, mbajtës të funksioneve politike, për aq sa bëhet fjalë për informacione i përkasin rolit tyre historinë e kohës dhe ushtrimit funksioneve;

  d)    dokumente të tjera që përmbajnë të dhëna personale, nëse paraqiten miratimet me shkrim të personave prekur;

  dh) dokumente përmbajnë dhëna personale mbi vdekurit, vdekja e cilëve ka ndodhur paktën 10 vite parë.


 2. Dokumentet që përmbajnë të dhëna personale vihen në dispozicion vetëm kur nëpërmjet përdorimit tyre nuk dëmtohen interesat e ligjshëm dhe drejtat e personave përmendur këto dokumente, përputhje dhe për aq sa nuk vjen kundërshtim me legjislacionin për mbrojtjen e dhënave personale.


 3. Për botimin e të dhënave personale, të siguruara sipas pikave 1 dhe 2, të këtij neni, zbatohet legjislacioni fuqi për mbrojtjen e dhënave personale.


 4. Në zbatimin e pikave 1 dhe 2, të këtij neni, Autoriteti, kur kjo është e mundur, vë në dijeni personat e prekur për vënien dispozicion dhënave dhe merr konsideratë kundërshtimet e mundshme tyre, duke vlerësuar, për çdo rast, interesin privat përkundrejt atij publik.


 5. Në funksion të edukimit qytetar, me qëllim informimin e qytetarëve për dokumentet dhe veprimtarinë e ish-Sigurimit Shtetit tërësi, dhe me fokus brezat e rinj veçanti, Autoriteti zhvillon veprimtari që ndihmojnë në formësimin e vetëdijes civile për rindërtimin e narrativës të së shkuarës komuniste, mbështetur mbi kërkimin shkencor, brenda fushës veprimit këtij ligji.

  a)    Autoriteti në funksion të veprimtarisë së tij informuese bashkëpunon me muzetë kombëtarë të kujtesës, duke vënë në dispozicion të institucioneve të trashëgimisë kulturore dokumentacionin arkivor që disponon dhe bashkëpunon me to për zbardhjen e së vërtetës së krimeve të komunizmit.

  b)   Autoriteti mbështet organizimin e vizitave shkollore, të nxitura dhe të sugjeruara nga MASR- ja, si pjesë e programit vjetor, në vendet e kujtesës në ditët përkujtimore historike.


 6. Autoriteti për realizimin e veprimtarisë sipas këtij ligji, ka drejtë përzgjedhë dhe kontraktojë ekspertë jashtëm. Pagesa e ekspertëve jashtëm përcaktohet sipas akteve nënligjore fuqi.

Neni 37

Shqyrtimi i dokumenteve

 1. Për qëllime kërkimit shkencor dhe edukimit qytetar, dokumentet, cilat figurojnë emrat e palëve të treta, mund të shqyrtohen në zyrën e Autoritetit.

 2. Me kërkesë personave interesuar, kur shqyrtimi i dokumenteve sipas këtij ligji lejohet, mund lëshohen dublikata, në të cilat janë fshirë emrat e palëve treta. Dublikatat nuk mund përdoren nga marrësi për qëllime tjera nga ato për cilat janë kërkuar  dhe as përcillen tek marrës tjerë.

Neni 38

Informimi i medias

 1. Vënia dispozicion dhe përdorimi i dokumenteve nga media kryhet përputhje me nenet 36 dhe 37 këtij ligji.

 2. Kur publikimi i të dhënave personale, të siguruara sipas këtij ligji, shoqërohet me deklarata të kundërta personave përmendur, këto deklarata u bashkëlidhen dhënave personale dhe ruhen, vihen në dispozicion e lejohet të publikohen, në të ardhmen, vetëm së bashku me deklaratat kundërshtuese.

Ligji:

https://autoritetidosjeve.gov.al/uploads/faqosje%20e%20ligjit%20te%20ndryshuar%20ok%201%20(1).pdf