Formular Aplikimi për Informim të të vdekurve apo të të zhdukurve

Shkarko formularin në versionin PDF

Udhërrëfyes për të drejtat e e familjarëve të personave të zhdukur gjatë periudhës së komunizmit

Guide on the rights o families of missing persons from the communist era

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


5.Gjinia
 Mashkull Femer
6.Datëlindja
14.Nr.Tel.Celular
15.Nr.Tel.Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION MBI TË PAGJETURIN20.Gjinia
 Mashkull Femer
21.Datëlindja

26.Kërkuesi paraqet kërkesë për Informacion në cilësinë e të afërmit të vdekurit apo të të zhdukurit

 •  Të afërmit të të vdekurit apo të të zhdukurit
 •  Tjetër

27.Arsyeja e paraqitjes së deklarimit në formularin e aplikimit

 •  Për të qartësuar fatin e të vdekurit apo të të zhdukurit
 •  Për rehabilitimin e të vdekurit apo të zhdukurit
 •  Për ruajtjen e të drejtave të personalitetit të të vdekurit apo të të zhdukurit, në veçanti për sqarimin e akuzës së bashkëpunimit me ish-Sigurimin e Shtetit
 •  Tjetër:

28.Dorëzon dhe jep pëlqimin

 •  Për Intervistim
 •  Kujtime
 •  Dokumentacion
 •  Të drejtën për komunikim me institucionet

29.Të dhënat për lehtësimin e identifikimit të dokumentacionit arkivor. Të përcaktohet: i)vendi ku ka ndodhur ngjarja; ii)koha kur ka ndodhur ngjarja, data, muaji, viti; iii) procesi politik dhe dënimi; iv) vendi i ekzekutimit të dënimit; v) vendi i ekzekutimit të dëbim/internimit; si dhe çdo detaj apo e dhënë tjetër që lehtëson kërkimin e të dhënave të bashkëlidhen me dokumentacion shoqërues, nëse ka.

SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR


 •  Fotokopje e kartës së identitetit.
 •  Prokurë, kur aplikimi paraqitet nga një përfaqësues i autorizuar.
 •  Dokument, që vërteton lidhjen familjare (dëshmi trashëgimie/certifikatë, etj).

Ky formular nuk ndalon aplikantët të vazhdojë kërkimet edhe në institucione apo burime të tjera, ku ai e sheh të arsyeshme. E drejta e kërkimit për informimin dhe vënia në dispozicion e dokumenteve sipas ligjit nr. 45/2015 "Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë" ushtrohet nga kërkuesit e individëve, duke ju drejtuar Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet shërbimit postar ose pranë zyrës së informimit të Autoritetit.