Buletine 2019

Në zbatim të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror” dhe vendimit nr. 312, datë 16.03.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores “Për punën me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”​, vendimet e Autoritetit të cilat ruajnë nivel klasifikimi të informacionit, si dhe përmbajnë informacion të klasifikuar sekret shtetëror, nuk i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të AIDSSH.

 

Buletini 6, 2019
Buletini 5, 2019
Buletini 4, 2019
 
Buletini 3, 2019
Buletini 2, 2019
Buletini 1, 2019