Në zbatim të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror” dhe vendimit nr. 312, datë 16.03.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores “Për punën me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”​, vendimet e Autoritetit të cilat ruajnë nivel klasifikimi të informacionit, si dhe përmbajnë informacion të klasifikuar sekret shtetëror, nuk i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të AIDSSH.

Vendime Janar 2021
Vendime Shkurt 2021
Vendime Mars 2021
Vendime Prill 2021
Vendime Maj 2021
Vendime Qershor 2021
Vendime Korrik 2021
Vendime Gusht 2021
Vendime Shtator 2021
Vendime Tetor 2021
Vendime Nëntor 2021