Vendime 2020

Në zbatim të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror” dhe vendimit nr. 312, datë 16.03.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores “Për punën me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”​, vendimet e Autoritetit të cilat ruajnë nivel klasifikimi të informacionit, si dhe përmbajnë informacion të klasifikuar sekret shtetëror, nuk i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të AIDSSH.

 

Vendime Janar 2020
Vendime Shkurt 2020
Vendime Mars 2020
Vendime Prill 2020
Vendime Maj 2020
Vendime Qershor 2020
Vendime Korrik 2020
Vendime Gusht 2020
Vendime Shtator 2020
Vendime Tetor 2020
Vendime Nëntor 2020
Vendime Dhjetor 2020