Vendime 2019

Në zbatim të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror” dhe vendimit nr. 312, datë 16.03.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores “Për punën me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”​, vendimet e Autoritetit të cilat ruajnë nivel klasifikimi të informacionit, si dhe përmbajnë informacion të klasifikuar sekret shtetëror, nuk i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të AIDSSH.

 

Vendime Janar 2019
Vendime Shkurt 2019
Vendime Mars 2019
Vendime Prill 2019
Vendime Maj 2019
Vendime Qershor 2019
Vendime Korrik 2019
Vendime Gusht 2019
Vendime Shtator 2019
Vendime Tetor 2019
Vendime Nëntor 2019
Vendime Dhjetor 2019