Njoftime Punësimi

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) është një institucion i pavarur, financohet nga buxheti i shtetit, është krijuar dhe zhvillon aktivtetin e tij në bazë të ligjit nr.45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

Struktura, organika dhe klasfikimi i pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) është miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr.95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.

Procedurat e rekrutimit, punësimit për plotësimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) bazohen në ligjin nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore përkatëse për pozicionet që janë parashikuar të mbulohen nga nëpunës civil, “Kodi i Punës” dhe akteve nënligjore përkatëse për pozicionet e tjera.”

Plani i rekrutimeve të AIDSSH për vitin 2021 në të cilin janë përfshirë edhe pozicionet e mbetura vakante nga vitet e mëparshme, për arsye të mungesës së kandidatëve apo të largimit të punonjësve ekzistues, nëpërmjet dorëheqjes, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë eshte ketu:

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi, Drejtoria e Informacionit;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet, në Drejtorinë e Informacionit;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Përpunimit, Drejtoria e Arkivit;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi,në Drejtorinë e Informacionit;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Përpunimit, Drejtoria e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 (një) vend vakant në AIDSSH, pozicioni, Specialist i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet, në Drejtorine e Informacionit.;

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 (një) vend vakant në AIDSSH, pozicioni, Specialist i Sektorit te Kerkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi, në Drejtorine e Informacionit.;

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, pozicioni Përgjegjës, Sektori i Përpunimit, në Drejtorinë e Arkivit. ;

Njoftim mbi rezultatin e vlerësimit të kandidatit të kualifikuar, nëpërmjet intervistës me gojë, për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik;;

“Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik në Drejtorinë e Sigurisë dhe zhvillimit Teknologjik;

Njoftim fituesi për pozicionin: Zyrtar I Granteve/Ekspert Ligjor

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 (një) vend vakant në AIDSSH, pozicioni Specialist, Sektori I Zhvillimit Teknologjik, ne Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim fituesi për pozicionin, Arkivist/ Zhvillues Projekti

Njoftim për shpallje per konkurimi të një punonjësi me kontratë në AIDSSH, për pozicionin: Zyrtarë/ Ekspert ligjor

Njoftim për shpallje per konkurimi të një punonjësi me kontratë në AIDSSH në pozicionin: “Koordinator projekti/ Arkivist/ Zhvillues i Ekspozitës”.

“Njoftim mbi rezultatin e përfundimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin, “Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, në Drejtorinë e Informacionit””.

“Njoftim për, mbylljen e procedures së pranimit në shërbimin civil, pa asnjë të pëzgjedhur fitues në pozicionin;“Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik””.

Njoftim mbi rezultatin e përfundimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin , Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, në Drejtorinë e Informacionit;

“Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil në pozicionin; “Specialist, Sektori Përpunimit, Drejtoria e Arkivit””

Njoftim mbi rezultatin e përfundimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin , Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik;

Njoftim mbi rezultatin e përfundimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin , Specialist i Sektorit të Përpunimit, në Drejtorinë e Arkivit;

Njoftim mbi rezultatin e përfundimit të procesit të vlerësimit të kandidatit për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin , Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, në Drejtorinë e Informacionit;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, në Drejtorinë e Sigurisë dhe zhvillimit Teknologjik;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Perpunimit, në Drejtorinë e Arkivit;

Njoftim fituesi për pozicionin, Sanitare

“Njoftim për shpallje konkurimi për 2 vende vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Kerkesave Indivudale per Informim, Drejtoria e Informacionit”

“Njoftim për shpallje konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Perpunimit, Drejtoria e Arkivit”

“Njoftim për shpallje konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik”

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, pozicioni Sanitare, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për 1 vend vakant në pozicionin; “Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik”

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak të kandidatëve për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar në Drejtorinë e Sigurisë dhe zhvillimit Teknologjik.

Njoftim mbi rezultatin e vlerësimit të kandidatit të kualifikuar, nëpërmjet intervistës me gojë, për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori I Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar , Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik;

Njoftim mbi rezultatin e vlerësimit të kandidatit të kualifikuar, nëpërmjet intervistës me gojë, për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Përpunimit në Drejtorinë e Arkivit

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, në Drejtorinë e Sigurisë dhe zhvillimit Teknologjik;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Përpunimit në Drejtorinë e Arkivit;

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, pozicioni Përgjegjës, Sektori i Përpunimit, në Drejtorinë e Arkivit.

Njoftim pa asnjë të përzgjedhur fitues, për procedurën e pranimit në shërbimin civil në pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik;

Njoftimi për kanditatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedurës të pranimit në shërbimin civil në pozicionin Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar; në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik;

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil në pozicionin; Specialist i Sektorit te Kerkesave Individuale per Informim, ne Drejtorine e Informacionit;

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil në pozicionin; Specialist i Sektorit te dixhitalizimit dhe fotokopjes, në Drejtorinë e Arkivit;

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil në pozicionin; Specialist i Arkiv Protokollit, Sektori i Burimeve Njerzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme dhe Financave

Njoftimi për kanditatin e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedurës te pranimit në shërbimin civil në pozicionin; Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, në Drejtorinë e Informacionit;

Njoftimi për kanditatin e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedurës te pranimit në shërbimin civil në pozicionin; Specialist i Sektorit të dixhitalizimit dhe fotokopjes, në Drejtorine e Arkivit;

Njoftim mbi rezultatin e përfundimit të procesit të vlerësimit të kandidatit për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin, Specialist i Sektorit te Kerkesave Individuale per Informim, ne Drejtorine e Informacionit;

Njoftimi për kanditatin e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedurës së pranimit në shërbimin civil në pozicionin; “Specialist i Arkiv Protokollit, Sektori i Burimeve Njerzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme dhe Financave;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist i Sektorit te dixhitalizimit dhe fotokopjes, në Drejtorine e Arkivit;

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist i Sektorit te Kerkesave Individuale per Informim, ne Drejtorine e Informacionit

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist i Sektorit te dixhitalizimit dhe fotokopjes, në Drejtorine e Arkivit

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist i Arkiv Protokollit, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për 2 (dy) vende vakante në AIDSSH, pozicioni, Specialist i Sektorit te Kerkesave Individuale per Informim, ne Drejtorine e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni Specialist i Sektorit te dixhitalizimit dhe fotokopjes, ne Drejtorine e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni Specialist i Arkiv Protokollit, Sektori i Burimeve Njerzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për punonjës në pozicionin e magazinierit

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil në pozicionin; “Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave”

Njoftimi për kanditatin e kualifikuar për të vazhduar fazen e dyte të vlerësimit të procedurës të pranimit në shërbimin civil në pozicionin; “Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave”

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil në pozicionin; “Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve”

Njoftim mbi rezultatin e verfikimit praprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; “Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave”

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale.

“Njoftim për teheqje nga konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, për pozicionin: Përgjegjës, Sektori i Përpunimit në Drejtorinë e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve në Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Përpunimit në Drejtorinë e Arkivit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e shpalljes së fituesit për pozicionin; “Koordinator projekti/Arkivist/ Shkrues e raportues, prane Autoritetit per Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit te Shtetit (AIDSSH)”

Njoftim për shpallje konkurimi për 1 vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Përgjegjës, Sektori i Përpunimit, Drejtoria e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të vlerësimit të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; “Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve”

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për 1 vend vakant në pozicionin; “Specialist, Sektori i Kërkesave për Qëllime Studimore, Media etj, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve”

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit për pozicionin; “Koordinator projekti/Arkivist/ Shkrues e raportues”, prane Autoritetit per Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit te Shtetit (AIDSSH)

Njoftim fituesi, në përfundim të procedurës së vlerësimit dhe përzgjedhjes për vendin vakant në pozicionin; Zyrtar i Granteve/ Ekspert ligjor/ Shkrues e raportues, pranë Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH)

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetareve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Kërkesave për Qëllime Studimore, Media etj, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetareve

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në pozicionin: “Koordinator projekti/ Arkivist/ Hulumtues/ Shkrues e Raportues”, në projektin “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit, të zhdukurit në komunizëm”, bashkëpunim i AIDSSH me ICMP

Njoftim Fituesi për procedurën e levizjes paralele për vendin vakant në pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit për pozicionin; “Zyrtar i Granteve/ Ekspert ligjor/ Shkrues e raportues, prane Autoritetit per Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit te Shtetit (AIDSSH)”

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Qëllime Studimore, Media etj, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për 2 vende vakante në pozicionin; “Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit”

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Kërkesave për Qëllime Studimore, Media etj, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në pozicionin: “Zyrtar i Granteve/ Ekspert ligjor/ Shkrues e raportues”, në projektin “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit, të zhdukurit në komunizëm” , bashkëpunim i AIDSSH me ICMP

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për përfundimin e procesit të konkurimit të hapur, në procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për punonjës me kontratë të përkohshme, me afat deri ne 31.12.2020, në AIDSSH, pozicioni: Teknik Mirëmbajtje

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH,për pozicionin: Speialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të vlerësimit  të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; “Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit”          

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: pecialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit.

Njoftim për shpallje konkurimi për vëndin vakant në pozicionin e Magazinierit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit.

Njoftim për shpallje konkurimi për punonjës me kontratë të përkohshme, me afat deri ne 31.12.2020, në AIDSSH, pozicioni: Teknik Mirëmbajtje.

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Magazinier, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Plani i rekrutimeve i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH), për vitin 2020

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit

Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjisitkës dhe Mirëmbajtjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Dixhitalzimit dhe Fotokopjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjisitkës dhe Mirëmbajtjes

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: “Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Përgjegjës, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Financave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist i Arkiv-Protkollit, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet, Drejtoria e Informacionit

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Arkiv-Protokollit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Arkiv-Protokollit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Financave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet, Drejtoria e Informacionit

Kërkesë për punonjës me kontratë të përkohshme, pozicioni: Punonjës arkivi

Njoftim Fituesi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi

Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi në Drejtorinë e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori i Ruajtjes se Fondeve, Drejtoria e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Ruajtjes se Fondeve

Kërkesë për punonjës me kontratë të përkohshme, pozicioni: Punonjës arkive

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve.

Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve, Drejtoria e Arkivit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim fituesi për konkurimin në kategorinë e lartë drejtuese.

Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak për procedurën e konkurimit të hapur për nëpunës civil, kategoria e lartë drejtuese: Sekretar i Përgjithshëm, pranë AIDSSH.

Shpallje për procedurën e konkurimit të hapur për nëpunës civil, kategoria e lartë drejtuese: Sekretar i Përgjithshëm, pranë AIDSSH.

Njoftim fituesi për lëvizjen paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist i Sektorit të Juridik dhe Prokurimeve.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbeshtetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbeshtetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.

Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve.

Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.

Shpallje për punonjës me kontratë të përkohëshme

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

 

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.