Njoftime Punësimi

hv“Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) është një institucion i pavarur, financohet nga buxheti i shtetit, është krijuar dhe zhvillon aktivtetin e tij në bazë të ligjit nr.45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

Struktura, organika dhe klasfikimi i pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) është miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr.95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.

Procedurat e rekrutimit, punësimit për plotësimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) bazohen në ligjin nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore përkatëse për pozicionet që janë parashikuar të mbulohen nga nëpunës civil, “Kodi i Punës” dhe akteve nënligjore përkatëse për pozicionet e tjera.”

Njoftim mbi rezultatin përfundimtar të vlerësimit  të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; “Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit”

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: pecialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit.

Njoftim për shpallje konkurimi për vëndin vakant në pozicionin e Magazinierit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit.

Njoftim për shpallje konkurimi për punonjës me kontratë të përkohshme, me afat deri ne 31.12.2020, në AIDSSH, pozicioni: Teknik Mirëmbajtje.

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Magazinier, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Plani i rekrutimeve i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH), për vitin 2020

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit

Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjisitkës dhe Mirëmbajtjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Dixhitalzimit dhe Fotokopjes

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Logjisitkës dhe Mirëmbajtjes

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: “Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, Drejtoria e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Përgjegjës, Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Financave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist i Arkiv-Protkollit, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet, Drejtoria e Informacionit

Njoftim Fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Financave

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Arkiv-Protokollit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Arkiv-Protokollit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Financave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet, Drejtoria e Informacionit

Kërkesë për punonjës me kontratë të përkohshme, pozicioni: Punonjës arkivi

Njoftim Fituesi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve

Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi

Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi në Drejtorinë e Informacionit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori i Ruajtjes se Fondeve, Drejtoria e Arkivit

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve.

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Ruajtjes se Fondeve

Kërkesë për punonjës me kontratë të përkohshme, pozicioni: Punonjës arkive

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve.

Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve, Drejtoria e Arkivit

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit

Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve

Njoftim fituesi për konkurimin në kategorinë e lartë drejtuese.

Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak për procedurën e konkurimit të hapur për nëpunës civil, kategoria e lartë drejtuese: Sekretar i Përgjithshëm, pranë AIDSSH.

Shpallje për procedurën e konkurimit të hapur për nëpunës civil, kategoria e lartë drejtuese: Sekretar i Përgjithshëm, pranë AIDSSH.

Njoftim fituesi për lëvizjen paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist i Sektorit të Juridik dhe Prokurimeve.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbeshtetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbeshtetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.

Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve.

Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.

Shpallje për punonjës me kontratë të përkohëshme

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.

display: table-cell; flex: 1; padding: 16px;”>

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.