Njoftime Punësimi

“Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) është një institucion i pavarur, financohet nga buxheti i shtetit, është krijuar dhe zhvillon aktivtetin e tij në bazë të ligjit nr.45/2015,  “Për të drejtën e informimit për dokumentet  e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

Struktura, organika  dhe klasfikimi i pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) është miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me vendimin  nr.95/2016, “Për  miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin  e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet  e ish-Sigurimit të Shtetit”.

Procedurat e rekrutimit, punësimit për plotësimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) bazohen në ligjin nr.152/2013,  “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore përkatëse për pozicionet që janë parashikuar të mbulohen nga nëpunës civil,  “Kodi i Punës” dhe akteve nënligjore përkatëse për pozicionet e tjera.”

Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve, Drejtoria e Arkivit Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve Kërkesë për punonjës me kontratë të përkohshme, pozicioni: Punonjës arkive
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Ruajtjes se Fondeve Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve. Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit
Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori i Ruajtjes se Fondeve, Drejtoria e Arkivit Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi në Drejtorinë e Informacionit Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim.
Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant  në AIDSSH për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik Njoftim Fituesi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit
Kërkesë për punonjës me kontratë të përkohshme, pozicioni: Punonjës arkivi Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet, Drejtoria e Informacionit Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Arkiv-Protokollit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave
Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik
Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Financave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Arkiv-Protokollit Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Arkiv-Protokollit Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Financave
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave për Informim nga Institucionet