Njoftime Publike

 

Dërgimi i Planit të Pranimit në Shërbimin Civil Shpallje për punonjës me kontratë të përkohëshme Shpallje: Drejtor në Drejtorinë e Arkivit, pranë Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH).
Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Dixhitalizimit dhe Fotokopjes. Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim. Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave Individuale për Informim.
Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media, etj. Rishpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave Individuale për Informim. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin Kërkesave Individuale për Informim.
Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim në shërbimin civil, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik. Njoftim për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim në shërbimin civil, në kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik.
Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Ruajtjes të Fondeve. Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përpunimit të Fondeve. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionet: Specialist në Sektorin e Ruajtjes të Fondeve; Specialist në Sektorin e Përpunimit të Fondeve.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Ruajtjes të Fondeve Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përpunimit të Fondeve. Kërkese për publikim njoftimi, Shërbimit Kombëtar të Punësimit.
Shpallje: Procedurat e
lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Prokurimeve.
Shpallje: Procedurat e
lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik.
Shpallje: Procedurat e
lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim në shërbimin civil, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim në shërbimin civil, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Prokurimeve.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim në shërbimin civil, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik. Njoftim fituesi për ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor i Drejtorisë së Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim në shërbimin civil, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Prokurimeve. Njoftim fituesi për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim në shërbimin civil, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Prokurimeve. Shpallje: Procedurat e
lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet.
Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Zhvillimit Teknologjik. Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Zhvillimit Teknologjik. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Zhvillimit Teknologjik.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave për Informim nga Institucionet. Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist i Sektorit të Zhvillimit Teknologjik.
STUDIM KORNIZË – Mbi sistemin e burgjeve, internimit dhe punës së detyruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri me fokus ngritjen e një muzeu kujtese në ish-kampin e internimit të Tepelenës FRAMEWORK STUDY – On prison system, internment and forced labor during communist regime in Albania with a focus on establishing a museum of memory in the former internment camp in Tepelena Shpallje për punonjës me kontratë të përkohëshme
Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar. Shpallje: Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbeshtetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese, për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Mbeshtetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar. Njoftim fituesi për lëvizjen paralele, në kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist i Sektorit të Juridik dhe Prokurimeve.
Shpallje për procedurën e konkurimit të hapur për nëpunës civil, kategoria e lartë drejtuese: Sekretar i Përgjithshëm, pranë AIDSSH. Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak për procedurën e konkurimit të hapur për nëpunës civil, kategoria e lartë drejtuese: Sekretar i Përgjithshëm, pranë AIDSSH. Njoftim fituesi për konkurimin në kategorinë e lartë drejtuese.
Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve
Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Drejtor i Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit të Qytetarëve Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve, Drejtoria e Arkivit Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Këkesave Individulae për Informim
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve Njoftim Fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve.
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve Kërkesë për punonjës me kontratë të përkohshme, pozicioni: Punonjës arkive
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës i Sektorit të Ruajtjes se Fondeve Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Ruajtjes së Fondeve. Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit
Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni; Specialist, Sektori i Ruajtjes se Fondeve, Drejtoria e Arkivit Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Specialist i Sektorit të Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi në Drejtorinë e Informacionit Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi Njoftim fituesi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin; Përgjegjës, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim.
Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi Njoftim fituesi për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist, Sektori i Ruajtjes së Fondeve Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant  në AIDSSH për pozicionin: Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim
Njoftim mbi procesin e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim Njoftim për shpallje konkurimi për vend vakant në AIDSSH, pozicioni: Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik Njoftim Fituesi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin; Specialist, Sektori i Kërkesave Individuale për Informim, Drejtoria e Informacionit