FORMULAR APLIKIMI PËR INFORMIM TË INDIVIDËVE MBI DOKUMENTACIONIN PËR INTERNIM DËBIMET

Shkarko formularin në versionin PDF

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


5.Gjinia
 Mashkull Femer
6.Datëlindja
14.Nr.Tel.Celular
15.Nr.Tel.Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION MBI KËRKUESIN20.Gjinia
 Mashkull Femer
21.Datëlindja

SEKSIONI C: INFORMACION SPECIFIK MBI KËRKUESIN27. Kërkuesi
 Jeton Nuk Jeton

34.Kërkuesi paraqet kërkesë për Informacion në cilësinë e të afërmit të vdekurit apo të të zhdukurit

 •  Të prekurit
 •  Familjarit
 •  Tjetër
  Specifiko

35.Arsyeja e paraqitjes së deklarimit në formularin e aplikimit

 •  Për marrjen e informacionit për vërtetimin e faktit të qënies në internim ose dëbim
 •  Personalisht
 •  Familjarisht
 •  E mitur
 •  Lindur në internim
 •  Tjetër:
 • Specifiko

36.Trajtimi i Kërkesës

 •  Me procedurë të zakonshme
 •  Me përparësi

37.Argumentimi i trajtimit të kërkesës me përparësi

 •  Për rehabilitim
 •  Për pension
 •  Për dëmshpërblim

38.Të dhënat për lehtësimin e identifikimit të dokumentacionit arkivor. Të përcaktohet: i)vendi ku ka ndodhur ngjarja; ii)koha kur ka ndodhur ngjarja, data, muaji, viti; iii) procesi politik dhe dënimi; iv) vendi i ekzekutimit të dënimit; v) vendi i ekzekutimit të dëbim/internimit; si dhe çdo detaj apo e dhënë tjetër që lehtëson kërkimin e të dhënave të bashkëlidhen me dokumentacion shoqërues, nëse ka.

SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR


 •  Fotokopje e kartës së identitetit.
 •  Prokurë, kur aplikimi paraqitet nga një përfaqësues i autorizuar.
 •  Dokument, që vërteton lidhjen familjare (dëshmi trashëgimie/certifikatë, etj).

E drejta e kërkimit për informimin dhe vënia në dispozicion e dokumenteve sipas ligjit nr. 45/2015 "Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë" ushtrohet nga kërkuesit e individëve, duke ju drejtuar Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet shërbimit postar ose pranë zyrës së informimit të Autoritetit.