E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

  • Koordinatori/Emri mbiemri: Selami Zalli
  • E-mail: selami.zalli@autoritetidosjeve.gov.al
  • Nr. i gjelbër
  • Tel: +35542210451, 0672046925
  • Adresa: Garda e Republikës, Rr.Ibrahim Rugova,Tirane
  • Orari
  • Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
  • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)