Buletine 2020

Në zbatim të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror” dhe vendimit nr. 312, datë 16.03.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores “Për punën me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”​, vendimet e Autoritetit të cilat ruajnë nivel klasifikimi të informacionit, si dhe përmbajnë informacion të klasifikuar sekret shtetëror, nuk i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të AIDSSH.

 


Buletin Nr.1 Janar Shkurt 2020

Buletin Nr.2 Mars Prill 2020

Buletin Nr.3 Maj Qershor 2020

Buletini Nr. 4, Korrik – Gusht 2020​

Buletini Nr. 5, Shtator – Tetor 2020

Buletini Nr. 6, Nëntor – Dhjetor 2020