Rregullore

 

Rregullore Dokumenti Vendimi
Rregullore për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH

 
Rregullore mbi publikimet e veprimtarisë së Autoritetit në ushtrim të detyrave funksionale të ngarkuara me ligjUdhëzues “Mbi politikat dhe procedurat për trajtimin e kërkesave individuale, për zbardhjen e bashkëpunëtorëve të ish Sigurimit të Shtetit”Udhëzues për aksesin dhe përdorimin e arkivit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, për institucione të kërkimit shkencor, gazetarë, media dhe studiues

 
Rregullore e brendshme e grupit të monitorimit, për rregullat e raportimin e veprimtarive me karakter publik të autoritetit, si dhe monitorimin e sjelljes Së burimeve njerëzore, financiare, logjistike, gjatë periudhës zgjedhore, për zgjedhjet për kuvend 25 prill 2021

 
Udhëzues mbi sjelljen e punonjësve të AIDSSH gjatë fushatës zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, prill 2021