Buxheti

 

Raporti i monitorimit per 4-mujorin e vitit 2021 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

Buxheti Dokumenti
Detajimi i buxhetit sipas muajve për vitin 2017

Detajimi i planit per shpenzimet korente viti 2017

Detajimi i planit të investimeve për vitin 2017

Regjistri i parashikimit prokurimeve nr 1

Regjistri Realizim 18.12.2017

Raporti i monitorimit per 4-mujorin e pare te vitit 2019 MF

Raporti i monitorimit per 4-mujorin e pare te vitit 2020 MF
Raporti i monitorimit per 8-mujorin e vitit 2020
Detajimi i buxhetit 2021-2022-2023
Raporti i monitorimit për vitin 2020 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
Raporti i monitorimit per 4-mujorin e vitit 2021 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit