Baza Ligjore

Baza Ligjore
LIGJI Nr. 45/2015 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT PËR DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT TË REPUBLIKËS POPULLORE SOCIALISTE TË SHQIPËRISË (Ndryshuar me ligjin nr. 114/2020, datë 29.7.2020)
Ligj Nr. 119/2014 për të drejtën e informimit
LIGJ Nr. 45/2015 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT PËR DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT TË REPUBLIKËS POPULLORE SOCIALISTE TË SHQIPËRISË
LIGJ Nr. 152/2013 PËR NËPUNËSIN CIVIL
LIGJ Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE
LIGJ Nr.9154, date 6.11.2003 PER ARKIVAT
LIGJ Nr.7514, datë 30.9.1991 PËR PAFAJËSINË, AMNISTINË DHE REHABILITIMIN E ISH TË DËNUARVE DHE TË PËRNDJEKURVE POLITIKË
LIGJ Nr. 8457, datë 11.02.1999 PËR INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”
VENDIM Nr. 98 datë15.02.2017 për përcaktimin e procedurës së kalimit nën administrimin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të materialeve arkivore të ish-sigurimit të shtetit, që gjenden në ministrinë e mbrojtjes, ministrinë e punëve të brendshme, shërbimin informativ të shtetit dhe në autoritetet e tjera publike
VENDIM Nr. 188, datë 4.3.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR SIGURIMIN E PERSONELIT
VENDIM Nr. 189, datë 4.3.2015 PËR SIGURIMIN FIZIK TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”, TË NATO-S, BE-SË, SHTETEVE DHE ORGANIZATAVE TË TJERA NDËRKOMBËTARE
VENDIM Nr 935 Datë 28.12.2016 PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TEK AUTORITETI PËR INFORMIMINMBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, TË OBJEKTIT NR.52, ME EMËRTIM “ARKIVI I RI”, BRENDA TERRITORIT TË PRONËS NR.12, ME EMËRTIM “KOMANDA E DOKTRINËS DHE STËRVITJES”, ME VENDNDODHJE LAGJJA NR.10, RRUGA E DIBRËS, TIRANË, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.515, DATË 18.7.2003, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES”, TË NDRYSHUAR
VENDIM Nr.81, datë 28.1.2008 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURAVE PËR ASGJËSIMIN E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR
Vendim nr. 93 dt. 27.02.2019 për përcaktimin e tarifave dhe të pagesave për shërbimet ndaj institucioneve apo personave, që ofrohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit