Propozime Kuvendit të Shqipërisë për DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË KODIN ZGJEDHOR, NË KUADËR TË REFORMËS ZGJEDHORE

Propozime Kuvendit të Shqipërisë për DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË kODIN ZGJEDHOR, NË KUADËR TË REFORMËS ZGJEDHORE

nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

 

Tiranë, 8 nëntor 2018 – Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti) i paraqet disa propozime konkrete Kuvendit të Shqipërisë, Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, për të bërë disa shtesa apo ndryshime në dispozitat e Kodit Zgjedhor, që lidhen dpd me pastërtinë e figurave publike që kandidojnë për deputetë ose kryetar bashkie, për qëllime të transparencës gjatë fushatave zgjedhore, mbi ekzistencën për ta, të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit deri më 2 Korrik të vitit 1991.

Në këtë kuadër, Autoriteti i kërkon Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, të marrë në konsideratë propozimin, për të bërë disa shtesa apo ndryshime në dispozitat e Kodit Zgjedhor, mbi bazën e informacionit, dijeve dhe eksperiencën teknike të përftuar si eksperiencë nga zgjedhjet e kaluara.

Autoriteti, duke vlerësuar dhe duke konstatuar problematikën konkrete të ndeshur në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë qershor 2017, ku nga 18 (tetëmbëdhjetë) parti politike të regjistruara në zgjedhje, vetëm dy prej tyre, paraqiten kërkesë në Autoritet, për verifikimin e figurës së pastërtisë të kandidatëve të propozuar nga ana e tyre (PDIU, PAP), është e gatshme të ofrojë të gjithë kontributin apo asistencën e duhur, për ndryshimet ligjore të mundshme në Kodin Zgjedhor, lidhur me cdo kërkesë të paraqitur nga subjektet e regjistruara në zgjedhjet e radhës, për qëllime të transparencës së figurës së kandidatëve, gjatë fushatave elektorale dhe më gjërë.

Sa më sipër, Autoriteti në mbledhjen e radhës, pasi ka shqyrtuar disa propozime për shtesa në Kodin Zgjedhor të paraqitura nga administrata e saj,  ka përgatitur një draft/propozim për përmirësime të nevojshme të kuadrit ligjor zgjedhor, të cilat besojmë se Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore, do ti materializojë në dispozita të reja ligjore.

Mbështetur në punën e vet për verifikimin e figurave publike sipas kërkesës, Autoriteti parashtron më poshtë propozimet e detajuara dhe të arsyetuara,

Në respekt të informimit të qytetarëve, një ndër shtyllat e organizimit të institucionit, duke synuar transparencë, besueshmëri dhe kandidatë me figurë të pastër morale në zgjedhjet e përgjithshme dhe ato vendore, paraqesim më poshtë propozimet përkatëse:

 

PROPOZIME

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN 10019 DATË 29.12.2008 “KODI  ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”,  I NDRYSHUAR. 

                     

VARIANTI 1

VERIFIKIMI PARAPRAK I FIGURAVE TË PASTËRTISË SË KANDIDATËVE PËR T´U ZGJEDHUR DEPUTET DHE KRYETAR BASHKIE, SIPAS LIGJIT 45/2015, PARA AFATIT KOHOR TË REGJISTRIMIT TË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË KQZ (JO MË VONË SE 70 DITË PARA DITËS SË ZGJEDHJEVE).

 

Neni 64

Të shtohet pika 3, pika 4, dhe pika 5 me këtë përmbajtje,

3.Cdo parti politike ka të drejtë që të paraqesë në KQZ, jo më vonë se 70 ditë para datës së zgjedhjeve:

 1. kërkesë për verifikim paraprak të kandidaturave të mundshme të saj, për deputet apo kryetarë të bashkive sipas zgjedhjeve të radhës, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit 45/2015, “Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
 2. kërkesa e partisë politike përkatës, e cila përmban gjeneralitetet e subjektit zgjedhor, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati i mundshëm për t´u zgjedhur,

4.KQZ me disponimin e kërkesës së paraqitur nga partia politike përkatëse, sëbashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët e mundshëm për t´u zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti), për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së kandidatëve, në lidhje me ekzistencën për ta të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit,

 1. Autoriteti, me administrimin e cdo kërkese të paraqitur nga çdo parti politike sëbashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët e mundshëm për t´u zgjedhur, si dhe pas shqyrtimit të çdo kërkese të dërguar nga ana e KQZ, do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit rast pas rasti, të cilat do t´ia përcjellë KQZ dhe vetë partisë politike përkatëse mundësisht para afatit kohor të dorëzimit të dokumentave të kandidimit në KQZ apo KZAZ sipas rastit, por jo më vonë se 10 ditë para përfundimit të fushatës zgjedhore.

Neni 69

Pas pikës 4 të Nenit 69 të shtohet pika 5 dhe pika 6 me këtë përmbajtje:

4.Komiteti nismëtar i krijuar për paraqitjen e një kandidati nga zgjedhësit, për zgjedhjet për deputet në Kuvend, jo më vonë se 70 ditë para datës së zgjedhjeve, I lind e drejta që ti paraqesë KQZsë:

 1. kërkesë për verifikim paraprak të kandidatit të mundshëm për deputet, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit 45/2015, “Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
 2. kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati i mundshëm për t´u zgjedhur deputet në zonën zgjedhore përkatëse.
 3. KQZ me disponimin e kërkesës së paraqitur nga komiteti nismëtar përkatës, sëbashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati i mundshëm për tu zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së kandidatit për deputet, në lidhje me ekzistencën për të, të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit,
 4. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, me administrimin e kërkesës së paraqitur nga çdo komitet nismëtar, sëbashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati i mundshëm për t´u zgjedhur deputet, pas shqyrtimit të saj, do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit rast pas rasti, të cilat do t´ia përcjellë KQZ dhe vetë komitetit nismëtar, mundësisht para afatit kohor të dorëzimit të dokumentave të kandidimit në KQZ, por jo më vonë se 10 ditë para përfundimit të fushatës zgjedhore.

Neni 70

Pas pikës 4 të Nenit 70 të shtohet pika 5 dhe pika 6 me këtë përmbajtje:

4.Komiteti nismëtar i krijuar për paraqitjen e një kandidati nga zgjedhësit, për kryetar bashkie, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, jo më vonë se 70 ditë para datës së zgjedhjeve, i  lind e drejta që ti paraqesë KQZ/KZAA-së:

 1. kërkesë për verifikim paraprak të kandidatit të mundshëm për kryetarë bashkie, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit 45/2015, “Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
 2. kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga zona zgjedhoe përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati i mundshëm për t´u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse.
 3. KQZ/KZAA me disponimin e kërkesës së paraqitur nga partia politike përkatëse, sëbashku me formularin tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët e mundshëm për t´u zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit, për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së kandidatit, në lidhje me ekzistencën për të, të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit.
 4. Autoriteti, me administrimin e kërkesës të paraqitur nga komiteti nismëtar sëbashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati I mundshëm për tu zgjedhur kryetar bashkie, pas shqyrtimit të kërkesës, do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit rast pas rasti, të cilin  do tia përcjellë KQZ/KZAA dhe vetë komitetit nismëtar, mundësisht para afatit kohor të dorëzimit të dokumentave të kandidimit në KZ, por jo më vonë se 10 ditë para përfundimit të fushatës zgjedhore.

Neni 72

Pas pikës 2, gërma d) të këtij neni të shtohet gërma dh) me këtë përmbajtje:

 1. dh) Kopje e vendimit të marrë nga Autoriteti, lidhur me ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish- sigurimit të shtetit, për çdo kandidat për t´u zgjedhur, të propozuar nga subjekti zgjedhor përkatës, për zgjedhjet e radhës.

Neni 82

Të shtohet një paragraf tjetër tek Neni 82 me këtë përmbajtje:

Brenda këtij minutazhi apo atij të përcaktuar në Nenin 80 të Kodit Zgjedhor për KQZ, kjo e fundit duhet të informojë zgjedhësit, edhe për rezultatin e verifikimit të kryer nga Autoriteti , mbi ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish- sigurimit të shtetit, për çdo kandidat që konkuron në zgjedhjet e radhës, i propozuar nga subjekti zgjedhor përkatës, me qëllim transparencën e figurës së çdo kandidati, gjatë fushatave elektorale.

VARIANTI 2

TRANSPARENCE

VERIFIKIM I FIGURAVE TË PASTËRTISË SË KANDIDATËVE PËR TU ZGJEDHUR DEPUTET APO KRYETAR BASHKIE, SIPAS NENIT 30 TË LIGJIT 45/2015, ME QËLLIM TRANSPARENCËN E FIGURËS SË KANDIDATIT GJATË FUSHATAVE ELEKTORALE

 

Neni 67

1.Në përfundim të fjalisë së paragrafit të parë të pikës 1 të këtij neni, të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën me gjeneralitetet e partisë politike të regjistruar në zgjedhje, për verifikimin e figurave të kandidatëve për deputet në çdo zonë zgjedhore, e shoqëruar  me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet në zonën zgjedhore përkatëse.

2.Në përfundim të fjalisë së paragrafit të dytë të pikës 1 të këtij neni, të shtohet një paragraf tjetër me këtë përmbajtje:

“Partia politike e regjistruar për zgjedhjet e organeve të qeverisjes zgjedhore, depoziton në KZAZ që mbulon njësine e qeverisjes vendore përkatëse, kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, ku janë të shënuara edhe gjeneralitetet e partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse”.

3.Në përfundim të fjalisë së paragrafit të parë të pikës 2 të këtij neni, të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën për verifikimin e kandidatëve me gjeneralitetet e partisë politike pjesëtare të koalicionit, e shoqëruar  me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet për çdo zonë zgjedhore.

4.Në përfundim të fjalisë së paragrafit të parë të pikës 3 të këtij neni, të shtohet fjalët me këtë përmbajtje:

“si dhe depoziton në KQZ kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit të saj, ku janë të shënuara edhe gjeneralitet e partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse”.

Neni 69

Pas pikës 4 të Nenit 69,  të shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:

Komiteti nismëtar i regjistruar në KQZ për zgjedhjet për Kuvend, jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin t´i paraqesë KQZ-së:

 1. kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për deputet, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit 45/2015, “Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
 2. kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga zona zgjedhoe përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet në zonën zgjedhore përkatëse.

Neni 70

Pas pikës 4 të Nenit 70,  të shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:

Komiteti nismëtar I regjistruar në KZAA për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin ti paraqesë KKZA-së përkatëse:

 1. kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit 45/2015, “Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
 2. kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse.

Neni 72

Pas pikës 2, gërma d) të këtij neni të shtohet gërma dh) me këtë përmbajtje:

 1. dh) deklarimin e kandidatit dhe nënshkrimin e tij në një formular vetëdeklarimi, ku duhet të deklarojë mosekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit për të, sipas parashikimeve të përcaktuara në pikën 2 të Nenit 30 të ligjit 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit…..”.

Neni 73

1.Në pikën 2, pas përfundimit të fjalisë, të shtohet fjalia si më poshtë:

“Mosparaqitja e kërkesës për verifikimin e figurës së kandidatëve për t´u zgjedhur deputet apo kryetarë bashkie nga çdo subjekt zgjedhor, lidhur me ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish- sigurimit të shtetit, e shoqëruar kjo me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse, sipas zgjedhjeve të radhës, përbën shkak për marrjen e vendimit për refuzimin e dokumentacionit përfundimtar.

 1. Të shtohet pika 7 në Nenin 73, me këtë përmbajtje:

KQZ-ja ose, sipas rastit KZAZ-ja, me disponimin e kërkesës së paraqitur nga cdo subject zgjedhor, për verifikimin e figurës së kandidatëve që konkurojnë për deputet apo për kryetar bashkie, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët për tu zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit, për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së çdo kandidati, në lidhje me ekzistencën për ta, të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit,

 1. Autoriteti, me administrimin e kërkesës të dërguar nga KQZ/KZAZ, e shoqëruar me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati për t´u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie, pas shqyrtimit të kërkesës, do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit, lidhur me ekzistencën për ta, të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit, të cilin do t´ia përcjellë KQZ/KZAZ dhe vetë subjektit zgjedhor kërkues, jo më vonë se 10 ditë para përfundimit të fushatës zgjedhore.

Neni 82

Të shtohet një paragraf tjetër tek Neni 82, me këtë përmbajtje:

KQZ brenda këtij minutazhi apo atij të përcaktuar në Nenin 80 të Kodit Zgjedhor, me qëllim transparencën e figurës gjatë fushatave elektorale të  çdo kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie, duhet:

 1. së pari, të informojë zgjedhësit, për rezultatin e verifikimit të kryer nga Autoriteti,  mbi ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish- sigurimit të shtetit, për çdo kandidat që konkuron në zgjedhjet e radhës, i propozuar nga subjekti zgjedhor përkatës,
 2. Së dyti, duhet të publikojë në media dhe në faqen zyrtare të saj në internet, vendimet e Autoritetit mbi rezultatet e verifikimit të figurës së pastërtisë të çdo kandidati për t´u zgjedhur objekt verifikimi.

 

VARIANTI 3

ME KUSHT NDALUES

VERIFIKIM I FIGURAVE TË PASTËRTISË SË KANDIDATËVE PËR T´U ZGJEDHUR DEPUTET APO KRYETAR BASHKIE, SIPAS NENIT 30 TË LIGJIT 45/2015, NË LIDHJE ME EKZISTENCËN PËR TA TË INFORMACIONEVE NË DOKUMENTE TË ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT

 

Neni 67

1.Në pikën 1, në përfundim të fjalisë së paragrafit të parë, të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën me gjeneralitetet e partisë politike të regjistruar në zgjedhje, për verifikimin e figurave të kandidatëve për deputet në çdo zonë zgjedhore, e shoqëruar  me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet në zonën zgjedhore përkatëse.

2.Në pikën 2,  në përfundim të fjalisë së paragrafit të dytë, të shtohet një paragraf tjetër me këtë përmbajtje:

“Partia politike e regjistruar për zgjedhjet e organeve të qeverisjes zgjedhore, depoziton në KZAZ që mbulon njësine e qeverisjes vendore përkatëse, kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, ku janë të shënuara edhe gjeneralitetet e partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse”.

3.Në pikën 2, në përfundim të fjalisë së paragrafit të parë , të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën për verifikimin e kandidatëve me gjeneralitetet e partisë politike pjesëtare të koalicionit, e shoqëruar  me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet për çdo zonë zgjedhore.

4.Në pikën 3, në përfundim të fjalisë së paragrafit të parë, të shtohet fjalët  me këtë përmbajtje:

“si dhe depoziton në KQZ kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit të saj, ku janë të shënuara edhe gjeneralitet e partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´´u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse”.

Neni 69

Pas pikës 4 të Nenit 69,  të shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:

Komiteti nismëtar i regjistruar në KQZ për zgjedhjet për Kuvend, jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin t´i paraqesë KQZ-së:

 1. kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për deputet, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit 45/2015, “Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
 2. kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur deputet në zonën zgjedhore përkatëse.

Neni 70

Pas pikës 4 të Nenit 70,  të shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:

Komiteti nismëtar i regjistruar në KZAA, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin t´i paraqesë KZZA-së përkatëse:

 1. kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit 45/2015, “Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
 2. kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për t´u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse.

Neni 72

Pas pikës 2, gërma d) të këtij neni të shtohet gërma dh) me këtë përmbajtje:

 1. dh) deklarimin e kandidatit dhe nënshkrimin e tij në një formular vetëdeklarimi, ku duhet të deklarojë mosekzistencën e informacioneve në dokumente të ish- sigurimit të shtetit për të, sipas parashikimeve të përcaktuara në pikën 2 të Nenit 30 të ligjit 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit…..”.

Neni 73

1.Në pikën 2, pas përfundimit të fjalisë, të shtohet fjalia si më poshtë:

“Mosparaqitja e kërkesës për verifikimin e figurës së kandidatëve për tu zgjedhur deputet apo kryetarë bashkie nga cdo subjekt zgjedhor, lidhur me ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish- sigurimit të shtetit, e shoqëruar kjo me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkuron për tu zgjedhur deputet apo kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse, sipas zgjedhjeve të radhës, përbën shkak për marrjen e vendimit për refuzimin e dokumentacionit përfundimtar.

 1. Të shtohet pika 7 në Nenin 73, me këtë përmbajtje:

KQZ-ja ose, sipas rastit KZAZ-ja, me disponimin e kërkesës së paraqitur nga çdo subjekt zgjedhor, për verifikimin e figurës së kandidatëve që konkurojnë për deputet apo për kryetar bashkie, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët për t´u zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit, për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së çdo kandidati, në lidhje me ekzistencën për ta, të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit,

 1. Autoriteti, me administrimin e kërkesës të dërguar nga KQZ/KZAZ, e shoqëruar me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati për t´u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie, pas shqyrtimit të kërkesës, verifikimit të ploë , do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit, lidhur me ekzistencën për ta, të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit, të cilin menjëherë i´a përcjellë KQZ dhe vetë subjektit zgjedhor kërkues, por jo më vonë se dy muaj pas disponimit të kërkesës.

Pas Nenit 73, të shtohet neni 73/1, me këtë përmbajtje:

Veprimet e KQZ-së, në rastin kur për kandidatin për t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie, figurojnë të këtë informacione në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas pikës 2 të Nenit 30 të ligjit 45/2015. 

1.Kur KQZ njihet me vendimmarrjen e Autoritetit, për kandidatin që konkuron për t´u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie dhe për të cilin ekzistojnë informacioneve në dokumente të ish-sigurimit të shtetit, sipas parashikimeve të pikës 2, të Nenit 30, të ligjit 45/2015, kryen veprimet e mëposhtme:

 1. a) heq emrin e kandidatit para procesit të shtypjes së fletëve të votimit dhe në rastin e kandidatit për kryetar bashkie nuk e zëvendëson atë, kur informacionin e disponon para kryerjes së këtij procesi.
 2. b) shpall pavlefshmërinë e zgjedhjeve në zonën zgjedhore përkatëse, kur kandidati ka të drejtën e mandatit të kryetarit të bashkisë, mbi bazën e votave të marra, si dhe faktin e moskandidimit dhe moszgjedhshmërisë së kandidatit përkatës, kur informacionin e disponon pas shtypjes së fletëve të votimit dhe para shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve,
 3. c) shpall fitues nga lista shumemërore kandidatin vijues në renditje dhe në përputhje me kuotën gjinore, si dhe shpall faktin e moskandidimit dhe moszgjedhshmërisë për kandidatin përkatës, kur informacionin e disponon pas shtypjes së fletëve të votimit dhe para shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve,
 4. d) shpall pavlefshmërinë e mandatit ndaj personit i shpallur i zgjedhur në kundërshtim me Kodin Zgjedhor, si dhe shpall mandatin, në përputhje me Kodin Zgjedhor, kur informacionin e disponon pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve.

 

Neni 82

Të shtohet një paragraf tjetër tek Neni 82 me këtë përmbajtje:

KQZ brenda këtij minutazhi duhet:

 1. së pari, të informojë zgjedhësit, për rezultatin e verifikimit të kryer nga Autoriteti, mbi ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish- sigurimit të shtetit, për çdo kandidat që konkuron në zgjedhjet e radhës, i propozuar nga subjekti zgjedhor përkatës,
 2. Së dyti, duhet të publikojë në media dhe në faqen zyrtare të saj në internet, vendimet e Autoritetit mbi rezultatet e verifikimit të figurës së pastërtisë të çdo kandidati për t´u zgjedhur objekt verifikimi.

Vizitë e delegacionit të Bundestagut gjerman në Autoritetin për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

Tiranë, 31 tetor 2018 – Një delegacion i Bundestagut gjerman vizitoi sot Autoritetin për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, për t’u njohur me punën, misionin e objektivat e tij, me qëllim ndërtimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit me institucionet gjermane të kujtesës.
Delegacioni i përbërë nga Dr. Kerstin Schultheib, Carsten Muller, Dr. Jurgen Martens, Stephan Brandner dhe znj. Suzanne Schutz e Ambasadës Gjermane në Tiranë, u takua me përfaqësuesit më të lartë të Autoritetit. Kryetarja, znj. Gentiana Sula dhe anëtari, z. Simon Mirakaj, i njohën të ftuarit me punën e institucionit, për hapjen e dosjeve, transparencën në komunikimin me publikun dhe aktivitetet e shumta në funksion të përballjes me të shkuarën, me qëllim unitetin kombëtar dhe edukimin qytetar.
Në takim u trajtuan tema të ndryshme, që nga krijimi i institucionit për hapjen e dosjeve, pas miratimit të ligjit 45/2015, të vonuar me dekada për hapjen e dokumenteve të ish–Sigurimit të Shtetit; te perceptimi i AIDSSH-së në publik, përjetimi i persekutimit në kategori të ndryshme shoqërore dhe trajtimi i thelluar dhe profesional i së shkuarës; ngjashmëritë e ligjit shqiptar, i cili është ndërtuar sipas modelit gjerman; po ashtu, kërkesat e shoqërisë civile e më gjerë për ligj më të ashpër, me përfshirjen e lustracionit.
Shoqëria shqiptare të diktaturë, veç përndjekjes dhe platformës politike e ideologjike, është përballur me rezistencën e qytetarëve, e cila gjithnjë e më shumë shfaqet në dosjet e Sigurimit të Shtetit apo raportet që kanë ardhur deri në ditët e sotme. Në një vështrim të përgjithshëm, veç arsyeve rast pas rasti, ajo që e forcoi këtë rezistencë kishte të bënte me besimin në Zot, heroizmin e grave shqiptare dhe origjinën e familjeve të përndjekura.
Pavarësisht qasjeve të ndryshme të politikës së djeshme e të sotme drejt Lindjes apo Perëndimit, u bë e qartë përkatësia jonë në Europë, si qëndrim i shoqërisë, përballë ideologjisë apo politikës.
Kryetarja Sula bëri një paraqitje të punës së Autoritetit dhe nismave të ndërmarra prej tij, që nga ekspozitat dokumentare në qytete të vendit, sipas specifikës së komunitetit dhe ngjarjeve të ndodhura, deri te projektet komplekse të: dëshmive gojore, publikimet cilësore dhe profesionale, të gjitha online, bashkëpunimet me grupe të ndryshme shoqërore dhe artistë, universitete, kërkues shkencorë dhe të rinj. Aktualisht, Autoriteti po organizon konferencën ndërkombëtare shkencore me temë: “Të mohuar nga regjimi: burgjet, sistemi i internim-dëbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 1945-1990”, e para e llojit të vet. Perspektivës studimore të profesorëve dhe akademikëve vendas e të Kosovës u është shtuar kontributi i ndjeshëm i studiuesve të huaj dhe pjesëmarrja aktive e Rrjetit Europian të Kujtesës (ENRS) dhe BsTu, Autoritetit gjerman të Hapjes së Dosjeve.
Në mbyllje të takimit, anëtarët e delegacionit të Bundestagut gjerman i përgëzuan të pranishmit për kurajën dhe këmbënguljen, në një kohë kur janë të qarta vështirësitë e punës së një institucioni të tillë.
Autoriteti
Autoriteti e mbështet punën e vet dhe vijimësinë e projekteve të ndërmarra në parimet e rëndësishme të kujtesës, që e vënë memorien historike në themel të identitetit dhe trashëgimisë së individëve e bashkësive, si paraqitja e këndvështrimeve të ndryshme; evitimi i shprehjeve deterministe: shmangia e përgjithësimeve; trajtimi i figurave historike si individë; sigurimi i një baze gjenuine historike; përdorimi i njohurive të nivelit akademik si burime, ku çdo përmbajtje duhet të ballafaqohet e të diskutohet me akademikë të njohur dhe certifikuar për njohuritë specifike e të duhura për këtë punë.

Mbështetur në këto parime, në kërkimin shkencor dhe përballjen profesionale të fakteve, Autoriteti vijon të ndërmarrë projekte ambicioze e komplekse, që kanë në fokus rishqyrtimin e historisë, rivlerësimin e saj, rehabilitimin e viktimave, rezistencën në personalitete e komunitete dhe inkurajojnë dialogun social, në emër të transparencës dhe konsolidimit të demokracisë.

Ekspozita “Mbikëqyr! Terrorizo! Përndiq!” – 22 tetor 2018

Ekspozita “Mbikëqyr! Terrorizo! Përndiq!”

 

STASI, policia sekrete e ish-Republikës Demokratike Gjermane (DDR)

Tiranë, 22 tetor 2018 – Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer sjell në Shqipëri një ekspozitë të rrallë të veprimtarisë së STASI-t në Gjermaninë Lindore, mundësuar nga Autoriteti Gjerman i Hapjes së Dosjeve, BStU. Ekspozita titullohet “Mbikëqyr, terrorizo, përndiq” dhe hap siparin e aktiviteteve të Ditëve të Kujtesës. Veprimtaria është e hapur për mediat.

Materialet e ekspozitës janë organizuar në tematika, të përkthyera në shqip. Ata i informojnë të interesuarit për strategjitë e survejimit dhe përndjekjes në Gjermaninë Lindore.

“Shokë, duhet të dimë gjithçka”, ishte motoja që Ministri i Sigurimit të Shtetit, Erih Milke u jepte punonjësve të tij. “Me këto informacione duhet të zbuloni dhe të bëni të padëmshëm “armiqtë“ e Partisë së Bashkuar Socialiste Gjermane, për të siguruar pushtetin e saj në DDR”.

Për të përmbushur këtë mision, Ministria e Sigurimit të Shtetit (MfS) kishte kompetenca të zgjeruara: ajo ishte në të njëjtën kohë policia e fshehtë shtetërore, hetuesi dhe shërbimi i zbulimit të jashtëm. Në vitin 1989 STASI kishte rreth 91.000 punonjës, që ndihmoheshin prej rreth 189.000 bashkëpunëtorëve, të cilët jepnin informacione nga të gjitha fushat e jetës.

Ekspozita përmban të dhëna themelore mbi aktivitetin e MfS-së. E bazuar mbi pesë tematika: rinia, udhëtimet, kultura, kisha dhe sporti – ajo tregon se si STASI e mbikëqyrte dhe kontrollonte jetën e përditshme të popullsisë. Fate individësh të përzgjedhur qartësojnë se çfarë do të thoshte për njerëzit e prekur „përpunim“ nga STASI, përmes prezantimit të çështjeve specifike operative.

Z. Marenglen Kasmi, anëtar i Autoritetit, shprehet se “nëpërmjet kësaj ekspozite synojmë jo vetëm të hedhim dritë mbi veprimtarinë e STASI-t, por të tregojmë edhe ngjashmëritë e STASI-t me Sigurimin e Shtetit”. Ai i referohet përvojës gjermane si model ballafaqimi të një shoqërie demokratike me të kaluarën diktatoriale të vendit.

***

Autoriteti e mbështet punën e vet dhe vijimësinë e projekteve të ndërmarra në parimet e rëndësishme të kujtesës, që e vënë memorien historike në themel të identitetit dhe trashëgimisë së individëve e bashkësive, si paraqitja e këndvështrimeve të ndryshme; evitimi i shprehjeve deterministe: shmangia e përgjithësimeve; trajtimi i figurave historike si individë; sigurimi i një baze gjenuine historike; përdorimi i njohurive të nivelit akademik si burime, ku çdo përmbajtje duhet të ballafaqohet e të diskutohet me akademikë të njohur dhe certifikuar për njohuritë specifike e të duhura për këtë punë.

Mbështetur në këto parime, në kërkimin shkencor dhe përballjen profesionale të fakteve, Autoriteti vijon të ndërmarrë projekte ambicioze e komplekse, që kanë në fokus rishqyrtimin e historisë, rivlerësimin e saj, rehabilitimin e viktimave, rezistencën në personalitete e komunitete dhe inkurajojnë dialogun social, në emër të transparencës dhe konsolidimit të demokracisë.

Analisti Frank Shkreli: Në vizitë tek Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të regjimit komunist- Gazeta Telegraf

Analisti Frank Shkreli: Në vizitë tek Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të regjimit komunist  Gazeta Telegraf

Në vizitë tek Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 1944-1991

Gjatë vizitës që bëra në Shqipëri në fillim të shtatorit me qëllim promovimin e tre vëllimeve të librit, “Demokracia Nuk Pret”, kisha vendosur që të mos largohesha nga Tirana pa vizituar Autoritetin për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 1944-1991 (AIDSSH). Siç dihet ky Autoritet, i themeluar sipas ligjit të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me 30 Mars, 2015 – është i hartuar kryesisht në bazë të përvojës dhe modelit të ligjit gjerman mbi regjistrat e Stasit, policisë sekrete të ish-Gjermanisë Lindore, “Me përgjegjësinë për mbledhjen, administrimin, përpunimin, përdorimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit dhe informimin në lidhje me to, i përbërë nga 5 anëtarë, të zgjedhur nga Kuvendi”. Unë pata nderin dhe kënaqësinë që m’u dha rasti të takohesha me Kryetaren e AIDSSH, Zonjën Gentiana Sula dhe me anëtarin e Autoritetit, Zotin Simon Mirakaj, të cilët i falënderoj përzemërsisht për pritjen miqësore dhe për respektin që treguan, si dhe për gatishmërinë e tyre për të më asistuar në procesin e aplikimit për nxjerrjen e dosjes që kishte përgatitur për mua ish-Sigurimi i Shtetit, gjatë sundimit të regjimit komunist.

Me të hyrë në ndërtesën e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Sigurimit të Shtetit tek Garda e Republikës së Shqipërisë, vizitori vëren se në muret e katit të dytë të korridorit që të çon drejtë zyrave të drejtuesve të këtij enti, janë vendosur poema të disa ish-të pushkatuarve dhe ish-të përndjekurve të regjimit komunist — disa prej të cilave po ia bashkëngjis këtij shkrimi modest, sa për ilustrim. Është një ndjenjë, të pakën për mua ishte e tillë, se megjithëse gjendesha në një ndërtesë qeveritare, e ndjeva veten në një mjedis disi më njerëzor se në ndonjë ndërtesë tjetër qeveritare të Shqipërisë, të cilat i kam vizituar gjatë këtyre 28-viteve komunizëm. Vetë emri i Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, të bën të mendosh se më në fund, diçka po ndodh në këtë drejtim: Drejt ballafaqimit me të kaluarën fatkeqe komuniste për të cilin shoqëria shqiptare ka aq shumë nevojë. M’u duk se e vërteta e asaj të kaluare të tmerrshme, më në fund, nëpërmjet punës së këtij grupi fisnik të kryesuar nga Zonja Gentiana Sula, ka filluar ta shohë dritën e diellit me hapjen e dosjeve – të pakën atyre dosjeve që kanë mbetur aty pa u zhdukur, më herët. Duke folur për punën e Autoritetit me Zonjën Sula dhe me Z. Mirakaj – me gjithë vështirësitë e shumta me të cilat përballen ata dhe stafi i tyre – u largova me përshtypjen se shteti shqiptar, më në fund, duket se po i merr përgjegjësitë e veta, në këtë fushë. Por, kjo mbetet për t’u parë, përfundimisht, se sa serioz janë qeveritarët e sotëm dhe ata të nesërm, sidomos për nga angazhimi buxhetor i tyre për zbatimin e plotë të ligjit mbi dosjet dhe të realizimit të plotë të objektivave që përcakton ky ligj. Një mungesë kjo e vullnetit politik të kësaj klase politike, ndaj të cilës unë shpeshherë kam hedhur kritika në llogari të qeverive të ndryshme të këtyre 28-viteve të fundit. Vizita tek Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 1944÷1991përfundoi pas aplikimit, falë ndihmës së stafit të Autoritetit, në hapjen e dosjes time, brenda një periudhe të shkurtër, dosje të cilën, natyrisht e lexova me vëmendje, por që pothuaj asgjë nuk më habiti nga ato që kishte brenda. Dokumentimi, identifikimi dhe hapja e dosjeve për individë, brenda dhe jashtë Shqipërisë, është një objektiv me rëndësi i punës së përditshme të Autoritetit. Por nuk është vetëm hapja e dosjeve. Në strategjinë e përpiluar për tre vjetët e ardhshme 2017-2020, AIDSSH ka përcaktuar objektivat dhe aktivitetet e tjera që do të zhvillohen në fushën e veprimtarisë së tij, siç theksohet në Raportin Vjetor për vitin 2017, të botuar në fillim të këtij viti. Një ndër këto aktivitetet e tjera të këtij enti ishte edhe përkujtimi i ngjarjes tragjike të dënimit të grupit të deputetëve dhe botimi i një libri doracak, përmbledhës i dokumenteve për këtë krim të ish-regjimit komunist të Enver Hoxhës — dokumente këto që ndodheshin në dosjen e dënimit të këtyre martirëve të lirisë. Me të drejtë AIDSSH e konsideron botimin e dokumenteve të tillë si diçka me, “Një vlerë të madhe dokumentuese dhe shkencore që i shërben edhe vetë-ndërgjegjësimit tonë për të kaluarën e regjimit totalitar”, siç shprehet edhe Prof, Dr. Gjergj Sinani në parathënien e botimit të posaçëm, “Deputetët”. Përkushtimi me të cilin flasin Zonja Sula dhe Zoti Mirakaj për viktimat e komunizmit, mund të përmblidhet pak a shumë me fjalët, e vërteta, drejtësia dhe kujtesa për familjarët e të burgosurve dhe të internuarve, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Të bindin se ata vetë si individë dhe stafi i Autoritetit për hapjen e dosjeve të ish-Sigurimit, si zyrtarë dhe si shqiptarë të lirë – disa prej të cilëve janë ish-të përndjekur vetë ose që rrjedhin nga familje të dënuara nga regjimi komunist – nuk kërkojnë asgjë tjetër veç zbardhjen e së vërtetës dhe drejtësi për viktimat, nëpërmjet zbatimit të ligjit mbi hapjen e dosjeve, për t’u dalë në skaj objektivave që përcakton ligji. Të lënë përshtypjen se suksesi i punës së Autoritetit për të cilin ata punojnë dhe arritja e objektivave përfundimtare të përcaktuar me ligj, do ta bënte vetëm më humane shoqërinë shqiptare në përgjithësi dhe qeverinë dhe shtetin shqiptar më njerëzor, gjithashtu. Unë u largova nga vizita në zyrat e AIDSSH në Tiranë, shumë më optimist se kur hyra brenda. Fillimi ka qenë i vështirë për ta, por megjithëkëtë ashtu siç është shprehur edhe Kryetarja e AIDSSH, Zonja Gentiana Sula, deri tashti duket se: “Hapat e ndërmarrë janë konkretë. Shoqëria e sotme – e cila mban peshën e të pathënave të së shkuarës, e asaj që ka mbetur pa zbuluar, pa dalë në dritë, e fateve të lëna në mes, e fëmijëve të rritur pa prindër që u zhdukën brenda natës, e pasardhësve që nuk identifikohen me të parët se u është tjetërsuar mundësia për ta bërë këtë, – duket se është gati të përgjigjet dhe të marrë përgjegjësi. Ajo është shprehur gjithashtu se, “Jam optimiste sepse tani e shoh që puna jonë disavjeçare ka arritur diçka dhe uroj ta bëjmë më të mirë shoqërinë ku jetojmë dhe rrisim fëmijët tanë, nëpërmjet së vërtetës, transparencës dhe respektimit të dinjitetit njerëzor”, ka thënë Zonja Sula. “Duhet pra një fillim i ri për gjithçka…dhe të vendosen themele të reja të lirisë — ashtu siç thekson edhe Prof. Dr, Gjergj Sinani në parathënien e librit “Deputetët. “Ne na duhet të rimësojmë kurajën për të qenë të përgjegjshëm”, ka shkruar ai dhe ka paralajmëruar se “Në qoftë se nuk do e kemi këtë kurajë, atëherë nuk do të ishte vetëm Kombi që do të humbiste, por vet njeriu i sapo dalë nga “njeriu i ri” i socializmit” dhe se “Si njerëz të lirë, ne duhet të bëjmë (çdo gjë të mundur) që të shfaqet e vërteta, pasi kështu mund të rivendoset besimi tek njëri tjetri…dhe kështu mund të rivendoset solidariteti edhe në rastin kur jemi radikalisht opozitarë”, shkruan Prof Gjergj Sinani.

Jam i bindur se si rezultat i punës serioze dhe përkushtimit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit — pikëspari falë dedikimit të tyre ndaj lirisë dhe zbulimit të së vërtetës — shoqëria shqiptare do të jetë shumë më e mirë dhe më njerëzore. Jam i bindur gjithashtu se me përballimin serioz të shoqërisë shqiptare me të kaluarën komuniste, përfshirë hapjen e dosjeve, ashtu siç e kam theksuar shpeshherë edhe në të kaluarën, shoqëria shqiptare në veçanti dhe Kombi shqiptar në përgjithësi, do të gëzonte një ringjallje shpirtërore, dhe do të siguronte më shumë paqe dhe respekt për njëri tjetrit, pa marrë parasysh të kaluarën.

*Ish Drejtori i VOA-s për EuroAzinë

Rrëfimet e të mbijetuarve të komunizmit në botimin e parë të AIDSSH- Gazeta Shqiptare

Fatmira Nikolli – “Shqipëria është e vogël për të parë, po edhe për të qarë”, kjo frazë e thjeshtë e znj. Gjelë Gjikola, e mbijetuara e Kampit të Tepelenës, flet më shumë se qindra faqe diskutimesh pa bereqet që na vijnë nga diskursi politik i ditës. Ne të gjithë, si njerëz të lirë, duhet të kërkojmë së bashku të vërtetën duke krijuar marrëdhënie të tjera besimi me njeri-tjetrin….

Per me shume klikoni ketu

Njoftim per shtyp- 20 Tetor 2018

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT

         

Nr.  982/1 Prot.                                                                                              Tiranë, 20 Tetor 2018

 

NJOFTIM PUBLIK

DEKLARATË PËR SHTYP

 

Në përgjigje të deklaratës të datës 20 tetor 2018, së z. Gent Strazimiri, Deputet i Partisë Demokratike, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, sqaron opinionin publik si më poshtë vijon:

 

Institucionet Kushtetuese, Autoritete Publike, përfshirë edhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit,  kanë paraqitur në vijimësi pranë Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit kërkesa ku është kërkuar vlerësimi i cilësive etiko – morale dhe profesionale të punonjësve të Policisë së Shtetit në nivel drejtues në raste të emërimit apo ngritjes së tyre në detyrë, sipas përcaktimeve  të nenit 29, pika 1, gërma “ë” të ligjit 45/2015, “Për të drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit…”. Rezultatet e verifikimit për çdo rast janë komunikuar institucioneve të cilat kanë paraqitur kërkesën dhe në asnjë rast nuk ka patur nga ana jonë ndërprerje të procesit të filluar.

Deri më sot, pranë Autoritetit nuk është paraqitur asnjë kërkesë e shoqëruar me formularët përkatës të plotësuar nga vetë subjektet dhe Organet e Vlerësimit Kalimtar sipas ligjit nr. 12/2018 (Vetingu në polici). Menjëherë, me disponimin e një kërkese të tillë ligjore, Autoriteti në zbatim të pikës g, të nenit 38 të ligjit 12/2018, do të kryejë procesin e verifikimit të figurës së çdo punonjësi që i nënshtrohet kontrollit, konkretisht  nëse ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit para vitit 1990, sipas ligjit për të drejtën e informimit me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.

Në përfundim, evidentojmë rolin parësor dhe mjaft të rëndësishëm të Autoritetit në zhvillimin e procedurave të deritanishme në tërësi por dhe kryerjen në veçanti të procedurave të vlerësimit të cilësive etike morale dhe profesionale të kandidatëve për t´u zgjedhur në organet e vetingut KPK dhe KPA dhe atyre për t´u zgjedhur anëtarë të KED, KLP dhe KLGJ, jo vetëm brenda standarteve të kërkuara dhe në kohë reale, por më e rëndësishmja, brenda kornizave që ligji i ngarkon atij.

 

Gjejmë rastin të rikujtojmë organet kushtetuese, institucionet publike dhe organizatat politike të aplikojnë pranë Autoritetit për të provuar lidhjet e mundshme me ish Sigurimin e Shtetit të kandidatëve të ngarkuar me detyra të larta shtetërore.

Muzeu i Shkencave të Natyrës merr emrin e shkencëtares Sabiha Kasimati-Kronike ABC NEWS

Autoriteti i Informimit mbi Dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit përuron këndin e kujtesës të shkencëtares Sabiha Kasimati, në muzeun e shkencave të natyrës që tashmë mban edhe emrin e saj. Të afërmit thonë për ABC News se ndihen të emocionuara që vizioni i saj merr jetë, por nga ana tjetër kërkojnë rizbulimin e veprës së humbur “Peshqit e shqipërisë”

Per me shume klikoni KRONIKE ABC NEWS

Kujtohet Sabiha Kasimati, shkencëtarja që u vra nga regjimi komunist-Kronike Top-Channel

Në ditën e parë të vitit akademik universitar, në Muzeun e Shkencave të Natyrës, që tashmë mban emrin e saj, u përurua këndi i kujtesës së studiueses Sabiha Kasimati.

Per me shume klikoni KRONIKE TOP CHANNEL

Këndi i kujtesës Sabiha Kasimati në Muzeun e Shkencave të Natyrës “Sabiha Kasimati”

Tiranë, 15 tetor 2018 – Në ditën e parë të vitit akademik universitar 2018-2019, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit përuroi këndin e kujtesës së studiueses Sabiha Kasimati, në Muzeun e Shkencave të Natyrës që tashmë mban emrin e saj.

Aktivitetet u zhvilluan në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, studiues e familjarë.

Mbajtën fjalën e rastit dekani i  Fakultetit të  Shkencave të Natyrës Prof. Dr. Spiro Drushku, Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni, Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë znj. Lindita Nikolla, Kryetarja e AIDSSH-së, znj. Gentiana Sula dhe z. Uran Butka, në prani të përfaqësuesve të shumtë të botës akademike, familjarëve, studiuesve, studentëve dhe trupit diplomatik.

Me realizimin e këndit informues në hyrje të Muzeut, Autoriteti përmbush një ndër detyrat e tij të informimit qytetar përmes kërkimit shkencor, në funksion të së vërtetës historike dhe përballjes me të shkuarën. Pas një pune më shumë se njëvjeçare të institucionit, të bashkërenduar me projekte të shkencës, hedhjes dritë mbi të kaluarën dhe ridimensionimit të personaliteteve, u bë e mundur që Sabiha Kasimatit t’i jepet një vend nderi në Muzeun që e ideoi, konceptoi, propozoi e themeloi, para se të dënohej dhe ekzekutohej brutalisht, për t’u braktisur në harresë dhjetëravjeçare.

Këndi i kujtesës përmban materiale që e prezantojnë Kasimatin si shkencëtare dhe personalitet kurajoz. Ai është finalizuar nga bashkëpunimi i një grupi ndërdisiplinor me historianë, biologë, arkivistë, gazetarë e kërkues shkencorë, dhe një pjesë e të dhënave ekspozohen për herë të parë. Narrativa e jetës dhe veprimtarisë së Sabiha Kasimatit është bazuar në dokumente, shkresa, raporte e fotografi të rralla; pas propozimit të AIDSSH më 8 mars të këtij viti, për t’i dhënë emrin e saj Muzeut të Shkencave të Natyrës, vendim i miratuar unanimisht nga Senati i Universitetit të Tiranës.

Prej vitesh, studiues të shumtë, bazuar në kërkime të shumta arkivore, përmes publikimeve të ndryshme kanë synuar ridimensionimin e figurës së saj për t’i dhënë vendin që i takon në historinë dhe shkencën shqiptare. Presidenti i Republikës e ka nderuar me medaljen “Për veprimtari patriotike” dhe në kuadrin e grupit të 22 intelektualëve të pushkatuar, si “Nderi i Kombit”. Duke i prezantuar këto studime në një institucion arsimor, Autoriteti i njeh të rinjtë dhe publikun e interesuar me personalitetin e Kasimatit dhe, përmes dokumenteve e dëshmive, ndihmon në ringritjen e emrit të saj.

Pas fjalës së organizatorëve dhe vizitës në këndin e kujtesës, në mjediset e Muzeut u shfaq filmi dokumentar mbi jetën e Sabiha Kasimatit, i gazetarit Ferdinand Dervishi.

Autoriteti

Autoriteti e mbështet punën e vet dhe vijimësinë e projekteve të ndërmarra në parimet e rëndësishme të kujtesës, që e vënë memorien historike në themel të identitetit dhe trashëgimisë së individëve e bashkësive, si paraqitja e këndvështrimeve të ndryshme; evitimi i shprehjeve deterministe: shmangia e përgjithësimeve; trajtimi i figurave historike si individë; sigurimi i një baze gjenuine historike; përdorimi i njohurive të nivelit akademik si burime, ku çdo përmbajtje duhet të ballafaqohet e të diskutohet me akademikë të njohur dhe certifikuar për njohuritë specifike e të duhura për këtë punë.

Mbështetur në këto parime, në kërkimin shkencor dhe përballjen profesionale të fakteve, Autoriteti vijon të ndërmarrë projekte ambicioze e komplekse, që kanë në fokus rishqyrtimin e historisë, rivlerësimin e saj, rehabilitimin e viktimave, rezistencën në personalitete e komunitete dhe inkurajojnë dialogun social, në emër të transparencës dhe konsolidimit të demokracisë.