Akses për studiuesit

Shkarko formularin në versionin PDF

Udhëzues për kërkesa studimore-mediatike

formulari3

  SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


  1.Aplikanti InstitucionIndivid
  7.Gjinia
  MashkullFemer
  8.Datëlindja
  16.Nr.Tel.Celular
  17.Nr.Tel.Fiks

  SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKUESIN


  18. Aplikuesi paraqet kërkesë për informacion në cilësinë e:

  • Institucion
  • Media
  • Nxënës/ Student
  • Studiues
  • Shoqëri Civile/ OJF
  • Tjetër

  19. Aplikuesi paraqet kërkesë për informim për:

  • Kërkime shkencore
  • Detyrë kursi/ Punime Diplome
  • Edukim qytetar
  • Tjetër
  • Specifiko

  SEKSIONI C: TË DHËNA PËR LEHTËSIMIN E IDENTIFIKIMIT TË DOKUMENTACIONIT ARKIVOR


  20.Të përcaktohet: i) kërkimi në fondin arkivor; ii) vendi dhe koha kur ka ndodhur ngjarja, data, muaji, viti; iii) periudha në të cilën do të përfshihet kërkimi; iv) si dhe çdo detaj apo e dhënë tjetër që lehtëson kërkimin e të dhënave (të bashkëlidhet dokumentacioni, nëse ka).

  SEKSIONI E: Dokumentacioni i paraqitur


  • Autorizim nga Institucioni/OJF/Media
  • Vendimi i Regjistrimit (vendim Gjykate/AMA) si OJF/Media
  • Fotokopje e kartës së identitetit të kërkuesit/autorizuesit
  • Vërtetim nga pedagogu/udhëheqësi i temës

  SEKSIONI F: NËNSHKRIMI I DEKLARATAVE


  Deklaratë për përdorimin e dokumentacionit vetëm për qëllimin e kërkuar (detyrimisht për tu plotësuar):

  Deklaroj nën përgjegjësinë time personale që informacioni dhe dokumentacioni i marrë pranë Autoritetit do të përdoret vetëm për qëllimin e kërkuar. Deklaroj se informacionin dhe dokumentacionin nuk do ta përcjell tek marrës të tjerë.
  Nënshkrimi i Aplikantit:

  Deklaratë për vënien në dispozicion të punimit (e drejta e autorit):

  • Nuk jam dakord që punimi t’u vihet në dispozicion palëve të interesuara
  • Jam dakord që punimi t’u vihet në dispozicion palëve të interesuara.

  Nënshkrimi i Aplikantit:

  Deklaratë për dorëzimin pranë Autoritetit të kopjes së punimit të pregatitur me dokumentacionin e fondit
  arkivor të ish-Sigurimit të Shtetit.

  Pranoj që një kopje e punimit të realizuar përmes konsultimit me dokumentacionin e tërhequr nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të dorëzohet pranë Biblotekës së Autoritetit.

  Nënshkrimi i Aplikantit:

  E drejta e kërkimit për informimin dhe vënia në dispozicion e dokumenteve sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ushtrohet nga kërkuesit individ, duke ju drejtuar Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit nëpërmjet shërbimit postar ose pranë zyrës së informimit të Autoritetit.

  Nënshkrimi i Aplikantit: