Akses për studiuesit

Shkarko formularin në versionin PDF

Udhëzues për kërkesa studimore-mediatike

formulari3

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


1.Aplikanti  Institucion Individ
7.Gjinia
 Mashkull Femer
8.Datëlindja
16.Nr.Tel.Celular
17.Nr.Tel.Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKUESIN


18. Aplikuesi paraqet kërkesë për informacion në cilësinë e:

 •  Institucion
 •  Media
 •  Nxënës/ Student
 •  Studiues
 •  Shoqëri Civile/ OJF
 •  Tjetër

19. Aplikuesi paraqet kërkesë për informim për:

 •  Kërkime shkencore
 •  Detyrë kursi/ Punime Diplome
 •  Edukim qytetar
 •  Tjetër
 • Specifiko

SEKSIONI C: TË DHËNA PËR LEHTËSIMIN E IDENTIFIKIMIT TË DOKUMENTACIONIT ARKIVOR


20.Të përcaktohet: i) kërkimi në fondin arkivor; ii) vendi dhe koha kur ka ndodhur ngjarja, data, muaji, viti; iii) periudha në të cilën do të përfshihet kërkimi; iv) si dhe çdo detaj apo e dhënë tjetër që lehtëson kërkimin e të dhënave (të bashkëlidhet dokumentacioni, nëse ka).

SEKSIONI E: Dokumentacioni i paraqitur


 •  Autorizim nga Institucioni/OJF/Media
 •  Vendimi i Regjistrimit (vendim Gjykate/AMA) si OJF/Media
 •  Fotokopje e kartës së identitetit të kërkuesit/autorizuesit
 •  Vërtetim nga pedagogu/udhëheqësi i temës

SEKSIONI F: NËNSHKRIMI I DEKLARATAVE


Deklaratë për përdorimin e dokumentacionit vetëm për qëllimin e kërkuar (detyrimisht për tu plotësuar):

Deklaroj nën përgjegjësinë time personale që informacioni dhe dokumentacioni i marrë pranë Autoritetit do të përdoret vetëm për qëllimin e kërkuar. Deklaroj se informacionin dhe dokumentacionin nuk do ta përcjell tek marrës të tjerë.
Nënshkrimi i Aplikantit:

Deklaratë për vënien në dispozicion të punimit (e drejta e autorit):

 •  Nuk jam dakord që punimi t’u vihet në dispozicion palëve të interesuara
 •  Jam dakord që punimi t’u vihet në dispozicion palëve të interesuara.

Nënshkrimi i Aplikantit:

Deklaratë për dorëzimin pranë Autoritetit të kopjes së punimit të pregatitur me dokumentacionin e fondit
arkivor të ish-Sigurimit të Shtetit.

Pranoj që një kopje e punimit të realizuar përmes konsultimit me dokumentacionin e tërhequr nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të dorëzohet pranë Biblotekës së Autoritetit.

Nënshkrimi i Aplikantit:

E drejta e kërkimit për informimin dhe vënia në dispozicion e dokumenteve sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ushtrohet nga kërkuesit individ, duke ju drejtuar Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit nëpërmjet shërbimit postar ose pranë zyrës së informimit të Autoritetit.

Nënshkrimi i Aplikantit: