Akses për qytetarët

Shkarko formularin në versionin PDF

Formular_perIndividet_final-1

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


5.Gjinia
 Mashkull Femer
6.Datëlindja
14.Nr.Tel.Celular
15.Nr.Tel.Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION MBI KËRKUESIN


Nëse Aplikanti dhe Kërkuesi janë i njëjti person, kalo në plotësimin e Seksionit C


20.Gjinia
 Mashkull Femer
21.Datëlindja

SEKSIONI C: INFORMACION SPECIFIK MBI KËRKUESIN


27.Kërkuesi
 Jeton Nuk Jeton

33.Kërkuesi paraqet kërkesë për Informacion në cilësinë e

 •  Të prekurit
 •  Të palës së tretë
 •  Të afërmit të të vdekurve apo të zhdukurve
 •  Të bashkëpunëtorit të ish sigurimit të shtetit
 •  Të favorizuarit nga ish sigurimi i shtetit
 •  Tjetër

34.Arsyeja e paraqitjes së kërkesës për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

 •  Për marrjen e informacionit nëse kam qënë ndonjëherë i survejuar nga ish-sigurimi i shtetit dhe nëse ka dokument për mua në arkivat e ish sigurimit të shtetit
 •  Për rehabilitimin e të vdekur apo të zhdukur
 •  Për ruajtjen e të drejtave të personalitetit të të vdekurve apo të zhdukurve, në veçanti për sqarimin e akuzës së bashkëpunimit me ish-Sigurimin e Shtetit
 •  Për të qartësuar fatin e të vdekurve apo të të zhdukurve
 •  Për të vërtetuar që nuk keni qenë bashkëpunëtor
 •  Për të vërtetuar që nuk keni qenë i favorizuar
 •  Për dokumenta që ekzistojnë dhe që janë përgatitur për bashkëpuntorët
 •  Për raportet e përpiluara e të përgatitura nga vetë bashkëpunëtorët
 •  Tjetër:

35.Trajtimi i kërkesës
 Me procedurë të zakonshme Me përparësi

36.Argumentimi i trajtimit të kërkesës me përparësi

 •  Për rehabilitim
 •  Për dëmshpërblim
 •  Për shmangie të cënimit të jetës private apo dëmit moral
 •  Për vërtetimin e faktit të mosbashkëpunimit me ish sigurimin e shtetit

37.Të dhëna për lehtësimin e identifikimit të dokumentacionit arkivor. Të përcaktohet: i) vendi ku ka ndodhur ngjarja; ii) Koha kur ka ndodhur ngjarja, data, muaji, viti; iii) procesi politik dhe dënimi; iv) vendi i ekzekutimit të dënimit; v) vendi i ekzekut

SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR


 •  Fotokopje e kartës së identitetit.
 •  Prokurë, kur aplikimi paraqitet nga një përfaqësues i autorizuar.
 •  Dokument, që vërteton lidhjen familjare (dëshmi trashëgimie/certifikatë, etj).

E drejta për informim dhe vënia në dispozicion e dokumentave sipas ligjit nr. 45/2015“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ushtrohet nga kërkuesit individëve.