Akses për qytetarët

Shkarko formularin në versionin PDF

Formular_perIndividet_final-1

  SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


  5.Gjinia
  MashkullFemer
  6.Datëlindja
  14.Nr.Tel.Celular
  15.Nr.Tel.Fiks

  SEKSIONI B: INFORMACION MBI KËRKUESIN


  Nëse Aplikanti dhe Kërkuesi janë i njëjti person, kalo në plotësimin e Seksionit C


  20.Gjinia
  MashkullFemer
  21.Datëlindja

  SEKSIONI C: INFORMACION SPECIFIK MBI KËRKUESIN


  27.Kërkuesi
  JetonNuk Jeton

  33.Kërkuesi paraqet kërkesë për Informacion në cilësinë e

  • Të prekurit
  • Të palës së tretë
  • Të afërmit të të vdekurve apo të zhdukurve
  • Të bashkëpunëtorit të ish sigurimit të shtetit
  • Të favorizuarit nga ish sigurimi i shtetit
  • Tjetër

  34.Arsyeja e paraqitjes së kërkesës për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

  • Për marrjen e informacionit nëse kam qënë ndonjëherë i survejuar nga ish-sigurimi i shtetit dhe nëse ka dokument për mua në arkivat e ish sigurimit të shtetit
  • Për rehabilitimin e të vdekur apo të zhdukur
  • Për ruajtjen e të drejtave të personalitetit të të vdekurve apo të zhdukurve, në veçanti për sqarimin e akuzës së bashkëpunimit me ish-Sigurimin e Shtetit
  • Për të qartësuar fatin e të vdekurve apo të të zhdukurve
  • Për të vërtetuar që nuk keni qenë bashkëpunëtor
  • Për të vërtetuar që nuk keni qenë i favorizuar
  • Për dokumenta që ekzistojnë dhe që janë përgatitur për bashkëpuntorët
  • Për raportet e përpiluara e të përgatitura nga vetë bashkëpunëtorët
  • Tjetër:

  35.Trajtimi i kërkesës
  Me procedurë të zakonshmeMe përparësi

  36.Argumentimi i trajtimit të kërkesës me përparësi

  • Për rehabilitim
  • Për dëmshpërblim
  • Për shmangie të cënimit të jetës private apo dëmit moral
  • Për vërtetimin e faktit të mosbashkëpunimit me ish sigurimin e shtetit

  37.Të dhëna për lehtësimin e identifikimit të dokumentacionit arkivor. Të përcaktohet: i) vendi ku ka ndodhur ngjarja; ii) Koha kur ka ndodhur ngjarja, data, muaji, viti; iii) procesi politik dhe dënimi; iv) vendi i ekzekutimit të dënimit; v) vendi i ekzekut

  SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR


  • Fotokopje e kartës së identitetit.
  • Prokurë, kur aplikimi paraqitet nga një përfaqësues i autorizuar.
  • Dokument, që vërteton lidhjen familjare (dëshmi trashëgimie/certifikatë, etj).

  E drejta për informim dhe vënia në dispozicion e dokumentave sipas ligjit nr. 45/2015“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ushtrohet nga kërkuesit individëve.