Akses për institucionet

Shkarko formularin në versionin PDF

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


5.NID(Nr. i identifikimit personal) 6.Gjinia  Mashkull Femer
14.Shtetësi të tjera(Nëse ka)
15.Adresa
16.Qyteti
17.Rrethi
18.Kodi Postar
19.E-mail (required)
20.Nr. Tel. Celular
21. Nr. Tel. Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN


INFORMACION SHTESË PËR TË DHËNA NDIHMËSE PËR IDENTIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT ARKIVOR


SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR


  •  Fotokopje e kartës së identitetit.
  •  Kopje e noteruar e vendimit të ndryshimit të emrit, nëse ka emra apo mbiemra të tjerë (plotësuar sipas pikës 3 dhe 4).
  •  Argumentimi nga Subjekti për trajtimin e kërkesës me përparësi.

*Shënim: Ky formular plotësohet dhe nënshkruhet nga aplikanti, dhe institucioni kërkues e dërgon pranë Autoritetit.