Akses për institucionet

Shkarko formularin në versionin PDF

  SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN


  5.NID(Nr. i identifikimit personal) 6.Gjinia MashkullFemer
  14.Shtetësi të tjera(Nëse ka)
  15.Adresa
  16.Qyteti
  17.Rrethi
  18.Kodi Postar
  19.E-mail (required)
  20.Nr. Tel. Celular
  21. Nr. Tel. Fiks

  SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN


  INFORMACION SHTESË PËR TË DHËNA NDIHMËSE PËR IDENTIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT ARKIVOR


  SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR


  • Fotokopje e kartës së identitetit.
  • Kopje e noteruar e vendimit të ndryshimit të emrit, nëse ka emra apo mbiemra të tjerë (plotësuar sipas pikës 3 dhe 4).
  • Argumentimi nga Subjekti për trajtimin e kërkesës me përparësi.

  *Shënim: Ky formular plotësohet dhe nënshkruhet nga aplikanti, dhe institucioni kërkues e dërgon pranë Autoritetit.